Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens 
J&Liquor
Eenmanszaak 
info@jliquor.be
Gsm: 0472/43.96.83
Ondernemingsnummer: 0502.886.701
Hulleken 20, 9940 Evergem, België

 Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van J&Liquor, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Hulleken 20, BTW BE 0502.886.701 (hierna ‘J&Liquor’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van J&Liquor moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door J&Liquor aanvaard zijn.
 

 Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden J&Liquor niet. J&Liquor is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. J&Liquor is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door J&Liquor. J&Liquor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Ter verduidelijking, merk op dat in de webshop bij de cocktails, enkel de cocktail zelf wordt aangeboden in een fles met de gekozen hoeveelheid. Er mogen dus geen verwachtingen zijn dat andere zaken zichtbaar op de foto zoals glazen, ijs, versiering, etc. ook aanwezig zijn bij levering.

 Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart 
  • via bankkaart

Door het plaatsen van een bestelling via deze Website, garandeert u dat u:

  • Wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten en ten minste achttien jaar oud bent. 
  • Een geldig Belgisch adres geeft voor de levering van de Producten. 

J&Liquor is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Indien er grote bestellingen wensen geplaatst te worden voor bepaalde evenementen of er facturatie nodig is, stuur gerust je vraag naar info@jliquor.be en we bekijken dit verder.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen enkel worden geleverd in België.
De levering kan gebeuren op volgende manieren:

  • Door zelf afhaling na afspraak van datum en tijdstip. 
  • Via verzending. 
  • afspraak In specifieke gevallen door iemand van J&Liquor zelf. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 20 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan J&Liquor.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de J&Liquor was geboden. 

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van J&Liquor.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van J&Liquor te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Klantendienst
De klantendienst van J&Liquor is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)472 43 96 83, via e-mail op info@jliquor.be of per post op het adres Hulleken 20, 9940 Evergem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 Artikel 8: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover J&Liquor beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt J&Liquor zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 Artikel 9: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, J&Liquor respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Meer details kan u vinden in onze privacy statement. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@jliquor.be.

 Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door J&Liquor om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 11: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van J&Liquor. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 Artikel 12: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Winkelwagen